Educație
Ultimele știri din educație pentru profesori, studenți, elevi și părinți, știri ce țin de universitate, liceu, școală, grădiniță, legi și anunțuri de la Ministerul Educației, examene, Evaluare Națională, Bacalaureat

Titularizare 2021: documente pentru depunerea dosarului

© Sputnik / Александр Кряжев / Accesați arhiva multimediaЭкзамен
Экзамен - Sputnik Moldova-România
Abonare
Candidații la concursul național de Titularizare 2021 trebuie să depună la Inspectoratele Școlare Județene sau la cel al Municipiului București un dosar. Acesta va trebui să conțină nu mai puțin de 16 documente/acte/certificate.

BUCUREȘTI, 18 nov – Sputnik. Candidații ce vor să obțină un post pe perioadă nedeterminată în sistemul de învățământ din România trebuie să participe și să ia o notă de minim 7 la concursul național de Titularizare 2021.

Экзамен - Sputnik Moldova-România
Educație
Titularizare 2020: ce modificări vor apărea în Legea Educației

Greul începe încă din momentul întocmirii dosarului de înscriere la concurs, fiind necesare nu mai puțin de 16 documente.

Proba scrisă a concursului de titularizare 2021 este programată să aibă loc în data de 21 iulie 2021. Examenul național de definitivat este programat pentru data de 14 iulie 2020.

Potrivit calendarului concursului național de Titularizare 2021, înregistrarea dosarelor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2021, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere are loc în perioada: 11-17 mai 2021.

Candidatul la Titularizare 2021 anexează la cererea de înscriere în următoarea ordine actele în original, respectiv în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii la care funcţionează în anul şcolar 2020-2021 sau scanate color, după actele originale.

Candidații pot certifica pentru conformitate cu originalul documentele anexate și la depunerea dosarului. În această situație este necesară prezentarea documentului în original și a unei copii a acestuia.

În situaţia în care documentele se transmit în format electronic, prin poştă electronică, acestea vor fi scanate color, după documentele originale, lizibil, la minimum 150 dpi.

Este vorba despre: fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură; copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul; copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie - pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele- sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui - dacă este cazul; copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare - ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal, certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic - dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă; absolvenţii promoţiei 2021 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul psihopedagogic; copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar - dacă este cazul; copie a acordului MEC, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii -dacă este cazul; adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ - dacă este cazul; copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) - dacă este cazul; copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular - dacă este cazul.

Экзамен - Sputnik Moldova-România
Educație
Calendarul ședințelor de repartizare a cadrelor didactice după titularizare 2020

De asemenea, mai sunt necesare următoarele acte: avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca un candidat este aptpentru a preda în învăţământ; adeverință eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs; declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu a fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei; cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu are antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei; certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală - Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală se depune obligatoriu, în original, la unitatea de învățământ/unitățile de învățământ la care cadrul didactic/candidatul a fost repartizat până la încheierea contractului individual de muncă.

Titularii sau angajații pe perioada viabilității postului trebuie să prezinte o adeverință eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului - structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu - şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2011 – 31.08.2021 - dacă este cazul.

Lista documentelor solicitate este mai scurtă pentru candidații ce au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani.

Motivul îl reprezintă faptul că ei depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2020, la centrul de înscriere, cererea-tip însoțită obligatoriu de: fişa de înscriere la concurs, asumată prin semnătură; copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul; copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie - pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele - sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui - dacă este cazul; copii ale avizelor necesare ocupării postului didactic/catedrei - dacă este cazul; avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apți pentru a preda în învăţământ; adeverință/adeverinţe eliberată/eliberate de unitatea/unitățile de învăţământ la care sunt angajați privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs; declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu au fost îndepărtați din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei; cazier judiciar, în original, din care reiese faptul că nu au antecedente penale pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei; certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală -Certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală se depune obligatoriu, în original, la unitatea de învățământ/unitățile de învățământ la care cadrul didactic/candidatul a fost repartizat până la încheierea contractului individual de muncă.

Экзамен - Sputnik Moldova-România
Educație
Titularizare 2020: rezultatele finale după contestații, publicate - lista pe județe

Numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului - structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2018 – 31.08.2021 (dacă este cazul.

Dacă apar modificări în ceea ce privește documentele depuse în ultimii ani la dosar, candidații ce au depus dosare de înscriere la concursul național în ultimii 3 ani, mai depun/transmit pentru înscrierea la concursul național, sesiunea 2021, la centrul de înscriere, anexat la cererea-tip, documente în completarea dosarelor depuse în anii anteriori: copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare - ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal, certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic - dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă; copie de pe ultimul document de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar; copii de pe ultimul certificat de obţinere a unui grad didactic; copii ale atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei - dacă este cazul.

Fluxul de știri
0