Societate
Știri de ultimă oră din societate, cazuri sociale, probleme, asistență socială, viața de zi cu zi, evenimente publice, culturale, viața de la țară, din cartier, prognoza meteo

Locuință ANL: acte necesare pentru obținerea imobilului

© Sputnik / Rodion ProcaChișinău
Chișinău - Sputnik Moldova-România
Abonare
Persoanele care doresc să beneficieze de o locuință ANL trebuie să îndeplinească mai multe condiții, printre care și aceea ca la data depunerii cererii să nu aibă mai mult de 35 de ani.

BUCUREȘTI, 26 feb – Sputnik, Georgiana Arsene. Solicitanții care depun cererea pentru locuință, precum și ceilalți membri ai familiei sale – soț, soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea sa – trebuie să nu dețină și să nu fi deținut o altă locuință în proprietate și/sau să nu fie beneficiarul unei alte locuințe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unității administrativ-teritoriale sau unității în care își desfășoară activitatea.

Жилой квартал - Sputnik Moldova-România
Societate
Prima Casă 2020: ce li se pregătește cetățenilor

De asemenea, acesta trebuie să-și desfăşoare activitatea profesională în raza administrativ-teritorială a municipiului, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, respectiv titular pe post în cazul celor din învăţământ şi similar, excepţie făcând rezidenţii şi stagiarii a căror durată de stagiu este de minim doi ani.

Calitatea de angajat în condiţiile de mai sus cu excepţia celor din învăţământ şi sănătate să fie de cel puţin 60 zile la data depunerii dosarului. Dovada se va face prin adeverinţă de la locul de muncă însoţită de o copie după carnetul de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de muncă sau copie după contractul de muncă, titularizarea pe post în cazul celor de învăţâmânt respectiv ordinul de repartiţie pentru rezidenţi sau stagiari - copiile vor fi certificate pentru autenticitate de către unitatea emitentă a adeverinţei, informează dcbusiness.ro.

O altă condiție de îndeplinit se referă la dovada domiciliului, respectiv reşedinţei şi calitatea de ”tolerat în spaţiu” sau ”chiriaş”. În cazul în care solicitantul are calitatea de chiriaş este necesar ca acest statut să fie cel puţin de la ocuparea locului de muncă menţionat în documentele de la art.14 sau cu cel puţin 30 zile înainte de data depunerii dosarului. Calitatea de chiriaş în spaţiu din fondul locativ privat va fi atestată prin contract de închiriere cu proprietarul/ deţinătorul spaţiului, luat în evidenţă la Administraţia Finanţelor Publice locale, iar adresa de reşedinţă să fie consemnată în cartea de identitate. În cazul contractului de comodat, acesta este considerat ”tolerare în spaţiu”.

Mai mult decât atât, dovedirea stării civile şi componenţei familiei se va face prin copie după actele oficiale de stare civilă eliberate de autorităţile statutului în domeniu. Persoanele aflate în întreţinere, altele decât membrii familiei, dacă este cazul, vor fi dovedite prin sentinţă judecătorească privind obligaţia întreţinerii sau prin contract de întreţinere autentificat notarial, cu îndeplinirea prevederilor din Codul Familiei cap. IV ”obligaţii de întreţinere”.

Tinerii trebuie să știe că solicitarea de locuinţă, destinată închirierii construită prin programul ANL, se ia în evidenţă pe bază de cerere tip, completată şi semnată de titularul cererii de locuinţă numai individual şi în nume propriu, care trebuie să se înscrie în condiţiile prevăzute de actele normative. Cererea se depune la compartimentul ”Relaţii cu publicul” din cadrul Primăriei, iar centralizarea şi evidenţa cererilor se asigură de către refentul de specialitate ”Spaţiu locativ” din cadrul biroului Administrarea domeniului public şi privat.

Actele necesare

Tinerii care solicită o casă prin ANL trebuie să se înarmeze cu răbdare. Și aceasta pentru că dosarul nu este deloc unul foarte simplu de întocmit. Mai exact, ei vor avea nevoie de o cerere, apoi vor atașa declarații notariale ale titularului cererii și, după caz, ale soțului/soției si ale celorlalți membri majori ai familiei acestuia că nu dețin sau nu au deținut în proprietate o locuință și nu au dobândit sau înstrăinat locuința după 01.01.1990 în municipiu, că nu au beneficiat de credite pentru execuția unei locuințe și că nu sunt beneficiarii unei alte locuințe pentru tineri destinată închirierii în localitate sau că nu sunt coproprietari ai unei locuințe proprietate personală în localitate.

Дом - Sputnik Moldova-România
Moldova
Beneficiarii programului „Prima Casă”: Cine poate obține compensații de la stat

Un act foarte important este adeverința de la locul de muncă, unde este trecut venitul net însoțită de o copie după cartea de muncă completată la zi și avizată de conducerea instituției care ține evidența acesteia. În cazul în care instituția angajatoare nu a întocmit carte de muncă pentru persoana solicitantă, atunci se va elibera o adeverință de vechime în muncă de către Inspectoratul Teritorial de Muncă și pentru instituțiile de stat doar de instituția angajatoare, adeverință de vechime în muncă și copia cărții de muncă vor fi avizate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă – pentru ambii soți. După caz, pentru membrii familiei se depun: cupon de pensie, cupon șomaj, declarație notarială pe proprie răspundere că nu lucrează și nu realizează venituri.

Actele doveditoare din care să rezulte unde locuiește efectiv sunt: copie după contractul de vânzare-cumpărare, contract de închiriere - sau de comodat - și un act din care să rezulte suprafața locuibilă deținută cu chirie sau suprafața locuibilă a apartamentului unde locuiește; adeverința de la administrator din care să rezulte suprafața camerelor apartamentului, numărul de persoane care locuiesc, precum și gradul de rudenie al acestora. Se procedează la fel dacă apartamentul este închiriat.

În cazul în care apartamentul este închiriat, este necesar contractul de închiriere înregistrat la Administrația Financiară. În cazul în care imobilul este casa familială, este necesară declarația notarială a petentului din care să rezulte suprafața imobilului pe care îl ocupă împreună cu familia sa. În cazul în care solicitantul este tolerat în spațiu la părinți sau alte rude va depune actele de stare civila din care să rezulte legătura de rudenie - certificat de naștere, deces, căsătorie - și alte acte după caz - sentință divorț, înfiere, etc. În copie se vor prezenta următoarele acte: buletine de identitate -  soț și soție, certificate de naștere – soț și soție; certificate de căsătorie - după caz; certificate de naștere copii minori - după caz; sentință divorț - după caz.

Se vor mai prezenta : acte doveditoare din care să rezulte că au alte persoane în întreținere și copii după actele de identitate ale acestora, certificat medical pentru solicitant sau alt membru al familiei aflat în întreținere, care necesită însoțitor sau o cameră în plus - eliberată de medicul specialist și vizată de directorul instituției de unde a fost eliberată -, diplome de absolvire studii, copie autentificată, indiferent de nivelul de pregătire, pentru titularul cererii.

În cazul în care persoana face parte din următoarele categorii va depune acte în dovedire. Astfel, repatriații vor depune adeverinţă repatriere - eliberată de Ministerul de Externe; apatrizii- adeverinţă și Monitorul în care a fost publicat acest fapt; persoanele evacuate din imobilele naționalizate redobândite de proprietar sau chiriași în acestea vor prezenta sentințe de evacuare definitive și irevocabile și procesul verbal de evacuare emis de executorul judecătoresc sau actul prin care chiriașul a fost înștiințat că imobilul/apartamentul au fost predate la proprietar, iar tinerii instituționalizați vor atașa la dosar adeverinţă de la instituția de unde provin, persoane care au început procedura de adopție sau au adoptat copii din casele de ocrotire socială-sentința de adopție sau alte acte doveditoare;

În cazul că sunt îndeplinite toate condițiile, se stabilesc criterii de ierarhizare. Ele se realizează prin punctaje, pe baza următoarelor criterii: situaţia locativă actuală, starea civilă actuală, starea de sănătate actuală, vechimea cererii solicitantului, nivelul de studii şi/sau pregătire profesională, situaţii locative sau sociale deosebite.

Fluxul de știri
0